Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
N MOBILITY

Artikel 1. Toepassing
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanvaarde
opdrachten tot levering aan zaken of diensten door de opdrachtnemer. Een verwijzing
door opdrachtgever naar eigen inkoop of andere voorwaarden wordt door
opdrachtnemer niet aanvaard. Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van
deze voorwaarden mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt
vastgelegd.
1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan een ieder die in zijn aanbieding naar deze
voorwaarden verwijst. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene tot wie de
hiervoor bedoelde aanbieding is gericht.

Artikel 2. Overeenkomst
2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst
door opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale
werkuren.
2.2 Elke opdracht wordt middels een schriftelijke opdrachtbevestiging van kracht met
ingang van de datum van deze bevestiging.
2.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van
opdrachtnemer binden de opdrachtnemer uitsluitend voor zover zij door hem
schriftelijk zijn bevestigd.
2.4 Wij aanvaarden bestellingen onder onze Algemene Verkoopvoorwaarden; door het
plaatsen van een bestelling verklaart opdrachtgever akkoord te gaan met de
geldigheid hiervan.

Artikel 3. Levertermijn
3.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever de opdrachtnemer
schriftelijk in gebreke te stellen.

Algemene voorwaarden pagina 2/9

V03-2018

3.2 De levertijd is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk
door opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer
vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of
doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden
geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
3.3 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de
levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan
de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de
opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem
te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
3.4 Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van
de levertijd geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook geeft de opdrachtgever
geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van
werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
3.5 De producten worden afgeleverd op het afleveradres dat opdrachtgever heeft
opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. De aflevering vindt plaats op de begane
grond achter de eerste deur van het afleveradres.
3.6 De opdrachtnemer is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten
daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering
genoteerd. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden
voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn. Artikel 10 van deze
voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Transport en verzekering
4.1 Transport/verzendkosten worden gerekend voor de opdrachtgever.
4.2 Bij expresse leveringen komen de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
4.3 Het product geldt als geleverd door het aftekenen door de ontvanger van de
vrachtbrief en bij geleverde diensten door het aftekenen van de opdrachtbon. Dadelijk
nadat het product als geleverd geldt, draagt de opdrachtgever het risico voor alle
directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens
voor zover aan grove schuld of opzet van de opdrachtnemer te wijten. Indien de
opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product,
zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 De transportverzekering is alleen in het factuurbedrag begrepen bij leveringen franco
huis.
4.5 Bij particulieren verkoop is de koper verantwoordelijk voor eventuele zoek raken/beschadigen van producten tijdens vervoer.
4.6 Verkopen buiten Nederland zijn wij niet aansprakelijk voor verzending en evt gevolgen door zoekraken, beschadigingen ect.

Algemene voorwaarden pagina 3/9

V03-2018

Artikel 5. Zicht- en retourzendingen
5.1 Bij bestellingen moet duidelijk worden aangegeven dat het zichtzendingen betreft.
5.2 Zichtzendingen worden door ons beschouwd als normale leveringen, waarbij de
mogelijkheid wordt geboden de zaken binnen de gestelde termijn onbeschadigd en in
de originele verpakking te retourneren. Een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
5.3 In geval van beschadiging van de zaken behouden wij ons het recht voor om
reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening te brengen, of – in uitzonderlijke
gevallen – retourzendingen te weigeren.
5.4 Indien zichtzendingen niet in de originele verpakking worden geretourneerd zullen
emballagekosten in rekening worden gebracht.
5.5 In geval de zichtzending niet leidt tot opdracht tot levering, dan dient de zichtzending
binnen de gestelde termijn, onder vermelding van een RMA-nummer, op eerste
verzoek van opdrachtnemer kosteloos aan hem te worden geretourneerd.
5.6 Retourzendingen van reguliere orders dienen binnen een maand, nadat deze door de
opdrachtgever is ontvangen, te geschieden onder vermelding van een door
opdrachtnemer afgegeven RMA-nummer.
5.7 Risico en kosten m.b.t. een retourzending zijn voor uw eigen rekening.

Artikel 6. Prijzen
6.1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij
anders aangegeven en gebaseerd op de op moment van aanbieding voor
opdrachtnemer geldende inkoopprijzen en alle overage kostprijsbestanddelen, zoals
invoerrechten, belastingen, heffingen, wisselkoersen en transportkosten.
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede
worden verstaan verhoging van kost prijzen en tarieven voor materialen, loonkosten,
sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks-)prijzen van toeleveranciers,
alsmede een wijziging in valutaverhoudingen die is ontstaan na het doen van de
aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de opdrachtgever door
te berekenen. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten
van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij
opdrachtnemer tot de prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen.
Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na melding van de prijsverhoging
schriftelijk reageert, wordt ervan uitgegaan dat men hiermee akkoord gaat.

Artikel 7. Ontwerpen en tekeningen
7.1 De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem
vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen,
modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in
rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten

Algemene voorwaarden pagina 4/9

V03-2018

grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft
exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in
rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat bedoelde informatie,
behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden
getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
7.2 Wanneer wij zulks wensen, bijvoorbeeld in geval de opdracht niet wordt verleend,
dienen tekeningen e.d. aan ons te worden geretourneerd.

Artikel 8. Montage en montagekosten
Dit artikel (met uitzondering van lid 3) is slechts van toepassing indien de opdrachtnemer zelf
installeert c.q. monteert.
8.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de voor de montage eventueel
benodigde hulpwerktuigen, stellingen, alsmede gas, water, elektriciteit, stoom,
perslucht, verwarming en verlichting tijdig en kosteloos op de juiste plaats te onzer
beschikking staan.
8.2 Montagekosten zullen worden berekend op basis van nacalculatie naar het aantal uren
dat nodig is voor het opstellen, monteren en het bedrijfsklaar opleveren van de te
installeren apparatuur, vermeerderd met bijkomende kosten van montagemateriaal en
eventuele speciale voorzieningen. Wanneer vooraf is overeengekomen de montage
tegen een vastgesteld bedrag te doen geschieden, dan dient de opdrachtgever op te
komen voor het buiten onze schuld onderbreken en stagneren van de
montagewerkzaamheden. Ten laste van de opdrachtgever komen ook alle
breekwerkzaamheden of andere bouwkundige werkzaamheden van welke aard ook,
alsmede de aanleg van water-, gas- en elektrische leidingen.
8.3 Wanneer de opdrachtgever de opstelling enz. van de installatie zelf wenst uit te
voeren, dan moeten wij elke aansprakelijkheid van de hand wijzen indien niet
onmiddellijk, of wel uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst, eventuele gebreken zijn
opgegeven. In dat geval zijn wij slechts verantwoordelijk voor hetgeen vooraf
schriftelijk is overeengekomen. De garantie blijft slechts van kracht indien de installatie
op de juiste wijze bediend en gebruikt wordt, daaraan geen enkele wijziging of
reparatie heeft plaatsgehad, behoudens door ons eigen personeel, en de schade niet
het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of andere zich
buiten onze schuld voordoende factoren; een en ander te onzer beoordeling.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van het product gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het
door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of
werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente kosten, volledig aan de
opdrachtnemer is voldaan.

Algemene voorwaarden pagina 5/9

V03-2018
9.2 De wederpartij is dan ook niet bevoegd deze goederen aan derden in eigendom over
te dragen of de goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden te
verpanden anders dan in het kader van een normale bedrijfsuitoefening.
9.3 Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst m.b.t. de geleverde
goederen jegens opdrachtnemer niet nakomt, is opdrachtnemer zonder enige
ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen.
9.4 Ingeval opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud worden de
overeenkomsten ook zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het
recht van opdrachtnemer tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst
en rente.
9.5 Zolang enig afgeleverd goed ingevolge het bovenstaande eigendom van
opdrachtnemer is gebleven, is opdrachtnemer gerechtigd zich van de toestand van de
goederen te overtuigen, terwijl de wederpartij hierbij opdrachtnemer onherroepelijk
machtigt de plaats te betreden waar de goederen zich bevinden en zo nodig daaruit te
(doen) verwijderen en dat goed weer tot zich te nemen.

Artikel 10. Betaling
10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
10.2 Vanaf het moment dat betaling had moeten geschieden heeft opdrachtnemer het
recht om zonder sommatie of ingebrekestelling aan rente te vorderen gelijk aan de
wettelijke rente plus 3 punten, herleid tot een percentage per maand, waarbij een
gedeelte van een maand berekend als een volle maand.
10.3 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van
een overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de opdrachtgever in staat van
faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn curatele stelling is
aangevraagd, wanneer door een derde beslag op de goederen of vorderingen van de
opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt
ontbonden.
10.4 Verrekening is niet toegestaan.
10.5 Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
10.6 Wordt de opstelling en/of montage der geleverde apparatuur of installaties buiten
onze schuld vertraagd, dan kan hierdoor de betaling van onze facturen niet worden
opgeschort, tenzij hieromtrent nader overleg is gepleegd en de resultaten hiervan
schriftelijk zijn vastgesteld.
10.7 Opdrachtnemer heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan
wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
10.8 Ingeval van wanbetaling is de opdrachtgever naast de hoofdsom en rente tevens
verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte incassokosten, zowel rechtelijke als
buitengerechtelijke.
10.9 Indien de opdrachtnemer zijn vordering ter incasso uit handen moet geven wordt het
bedrag verhoogd met 10% administratiekosten.

Algemene voorwaarden pagina 6/9

V03-2018

buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het daarvoor
door de ondernemer betaalde of verschuldigde bedrag, zulks inclusief kosten van
faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van de eigendommen van de
opdrachtnemer, taxaties, enz.
10.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren, te annuleren of
op te schorten dan wel te ontbinden indien opdrachtgever met enige betaling van de
overeenkomst, of eerdere overeenkomst in gebreke is.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel
12 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
11.2 Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer, de
toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid
zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG- richtlijn zijn vastgesteld, alsmede
behoudens het bepaalde lid 11.1, is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals
voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van
aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.
11.3 Door opdrachtnemer wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor
mechanische, elektronische of andere aanpassingen, de daaruit voortkomende
storingen, gebreken in het functioneren of vermindering van veiligheid van welke aard
ook, welke door derden op onze producten zijn toegepast, tenzij deze in onze
opdracht werken.
11.4 Voor de door ons geleverde producten met een CE-markering dient een aanpassing of
adaptatie altijd eerst schriftelijk te worden voorgelegd. Bij ingrijpende aanpassingen
zonder toestemming vervalt de CE-markering en is artikel 11.3 van toepassing.

Artikel 12. Garantiebepalingen
12.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor
de degelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het

daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring niet-
waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever

bewijst dat zij binnen 6 maanden, tenzij anders vermeld, na levering volgens artikel 4.3
zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de
door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel tengevolge van gebrekkige
afwerking of gebruik van slecht materiaal. Indien het product door de opdrachtnemer
is gemonteerd c.q. geïnstalleerd gaat de hiervoor vermelde termijn van 6 maanden in
op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien
verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden
na levering volgens artikel 4.3 zijn verstreken.
12.2 De garantie houdt in reparatie of vervanging van onderdelen, dan wel van het gehele
product, naar keuze van de opdrachtnemer.

Algemene voorwaarden pagina 7/9

V03-2018

12.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:
• het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
• ander dan normaal gebruik;
• normale slijtage;
• montage of reparatie door derden;
• ondeskundige reparatie door opdrachtgever;
• door opdrachtgever toegepaste niet originele onderdelen;
• artikelen met verbroken verzegeling;
• artikelen waar de identificatiesticker (sticker met het serienummer) ontbreekt, voor
wat betreft de artikelen die fabrieksmatig worden voorzien van deze sticker;
• schades ontstaan door gebruik van batterijen en/of oplader anders dan de door
opdrachtnemer meegeleverde batterijen en/of oplader.

12.4 Ter zake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en
soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

Artikel 13. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan
elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten
tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds
begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terreur (dreiging), burgeroorlog, oproer, werkstaking,
werk- liedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het
bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Artikel 14. Reclamering
14.1 Reclamering ter zake van waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking,
doch uiterlijk 8 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak aan de opdrachtgever, in
een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer te geschieden. Reclamering ter zake van niet-waarneembare
gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van
de in ar tikel 12 genoemde garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde
mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Bij
overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de
opdrachtnemer ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake
dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden
gemaakt.

Algemene voorwaarden pagina 8/9

V03-2018

14.2 Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Indien de reclame
over geleverde zaken door ons juist is bevonden, zal ons de nodige tijd worden
gegeven om het verkochte te vervangen c.q. te herstellen.

Artikel 15. Reparaties
15.1 Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming
van het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden.
15.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om zich, bij de uitvoering van werkzaamheden, bij te
laten staan door derden.
15.3 Alle aan opdrachtnemer ter reparatie gegeven zaken, alsmede onderdelen daarvan, al
dan niet in eigendom toebehorend aan de opdrachtgever, zijn gedurende de periode
dat zij zich onder ons toezicht bevinden verzekerd.
15.4 Opdrachtnemer stelt alleen dan de vervangen materialen of zaken aan de
opdrachtgever ter beschikking indien deze daarom nadrukkelijk bij het geven van de
opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze vervangen
materialen en zaken eigendom van opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op
enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding
16.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomsten ten gevolge van
overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij
de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij
de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer
bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel
voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
16.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst af uit
een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond
bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn
contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance
van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot
zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht
van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om
zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van
elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze
geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of
garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is
hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding
van de opgeschorte overeenkomst(en).

Algemene voorwaarden pagina 9/9

V03-2018

Artikel 17. Geschillen
Geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter in het
arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake een
zodanig geschil bevoegd is, of de wederpartij een natuurlijke persoon is, niet handelend in
de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing
zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Artikel 19. Dealers
19.1 Dealers zijn gehouden te voldoen aan door opdrachtnemer in redelijkheid te stellen
eisen van vakbekwaamheid en service gerichtheid, zodat geen afbreuk wordt gedaan
aan de kwaliteit van de door de opdrachtnemer geleverde producten.
19.2 In geval een dealer niet (meer) voldoet aan die eisen, is opdrachtnemer gerechtigd
zonder enige ingebrekestelling de gesloten overeenkomst op te schorten of deze
geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen
zulks te harer keuze en onverminderd haar recht op schadevergoeding. Alle
vorderingen op de dealer zullen als dan terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20. Nietigheid
Het feit dat een of meer van voorgaande voorwaarden ten gevolge van wettelijke
maatregelen en/of rechtelijke beslissing nietig zijn of worden, laat onverlet de geldende
toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.

Versie: 2019